Statut | SMIK - Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MIĘDZYNARODOWYCH INICJATYW KULTURALNYCH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest odpłatnie i nieodpłatnie.
 9. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 10. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze koniecznym
  i użytecznym dla realizacji celów Stowarzyszenia na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 12. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja wszelkich form aktywności w dziedzinie kultury i sztuki, a także kreowanie zjawisk artystycznych oraz:
  • dbałość o miejsce i rangę kultury wysokiej, szczególnie kultury teatralnej w życiu społecznym,
  • inspirowanie rozwoju i integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo czynne i bierne w zdarzeniach kulturalnych,
  • ułatwienie dostępu i umożliwianie zapoznawania się z bieżącym nurtem kulturalnym obecnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach Europy i świata,
  • utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie inicjatyw kulturalnych z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, ośrodkami kultury i sztuki oraz stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych,
  • wspieranie wartościowych zjawisk artystycznych inicjowanych przez członków Stowarzyszenia,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i samokształceniowej,
  • rozbudzenie potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształtowanie gustów i wrażliwości estetycznej widzów.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • tworzenie, prezentowanie i produkcję przedstawień teatralnych repertuaru własnego,
  • organizowanie innych przedsięwzięć artystycznych (w formie wystaw, cykli artystycznych, spektakli, widowisk, koncertów, festiwali i tym podobnych),
  • prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji, itp.,
  • rozwijanie współpracy z placówkami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi zajmującymi się działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i edukacyjnymi w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej,
  • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia,
  • opracowywanie, publikacja lub produkcja oraz rozpowszechnianie (bezpłatne i odpłatne) wszelkiego rodzaju wydawnictw oraz programów medialnych istotnych ze względu na cele statutowe Stowarzyszenia, treści o tematyce kulturalnej, bądź innych publikacji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  • wspieranie inicjatyw i organizacji imprez kulturalnych, festiwali artystycznych i warsztatów twórczych w obrębie kultury,
  • współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami kulturalnymi w mieście, kraju i świecie,
  • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi,
  • propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu,
  • wspieranie młodych talentów i działalność stypendialna,
  • prowadzanie badań, analiz, ewaluacji projektów w dziedzinie kultury i edukacji,
  • rganizowanie i obsługa imprez integracyjnych i promocyjnych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności związanej z realizacją celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  • złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek miesięcznych.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie wspierający mogą być zwolnieni ze składek członkowskich w drodze uchwały Zarządu.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W sprawach rozstrzyganych zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego organu.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalania zmian statutu,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Funkcje rozdzielane są przez Zarząd pomiędzy jego członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  • przyjmowanie i skreślanie członków, a w uzasadnionych przypadkach, podjęcie decyzji o zawieszeniu w prawach członka.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • w uzasadnionych przypadkach, prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i ofiarności publicznej,
  • dochodów z własnej działalności,
  • dochodów z majątku.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wpłacają składki członkowskie na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub gotówką na ręce skarbnika.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).